Đáp Án ELearning Môn Toán Giải Tích

Cho F = {1,4,7,10} và G = {1,4,7}. Hỏi các mệnh đề sau mệnh đề nào sai?

Chọn một câu trả lời:
Câu trả lời đúng

Hàm số xác định bởi phương án nào sau đây có tập xác định là R?

Chọn một câu trả lời:
Câu trả lời đúngsss
Các hàm số định bởi công thức nào sau đây là hàm lẻ?
Chọn một câu trả lời:
Câu trả lời đúng

Cho hàm số: 

 

Hàm số ngược (đảo)  cho bởi công thức nào sau đây?

Chọn một câu trả lời:
Câu trả lời đúngsss

Tính giới hạn sau:

Chọn một câu trả lời:

 Câu trả lời đúngsss

Đáp án đúng là: 1

Tập xác định của hàm số   là

Chọn một câu trả lời:

 Câu trả lời đúngsss

Đáp án đúng là: 

Cho hàm số: 

 

Hàm số ngược (đảo)  cho bởi công thức nào sau đây?

Chọn một câu trả lời:

Câu trả lời đúngsss

Đáp án đúng là:A

Hàm số định bởi công thức nào sau đây là hàm chẵn?

Chọn một câu trả lời:

Câu trả lời đúngsss

Đáp án đúng là:D

Cho  . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Chọn một câu trả lời:

 Câu trả lời đúng

Đáp án đúng là: Nếu a > b thì ac > bc

Trong các giá trị sau, giá trị nào không nghiệm đúng đẳng thức 

Chọn một câu trả lời:

 Câu trả lời đúngss

Đáp án đúng là: a = 2
Tagged

Trả lời